Ledenadministratie

Na twee proeflessen wordt in de les een inschrijfformulier meegegeven. Dit formulier dient of ingevuld geretourneerd te worden aan de leiding van de les of ingevuld gemaild worden naar de ledenadministratie.Ook kan het inschrijf-formulier hieronder gedownload worden.

Inschrijven kan op elk moment en vindt plaats op de 1e of 15e van de maand, na de datum van de eerste proefles. De contributie voor het eerste kwartaal wordt naar rato berekend.
Het inschrijfgeld bedraagt €5,75
Download: Inschrijfformulier

Betaling
De contributie wordt per kwartaal, telkens aan het begin van het kwartaal, per automatische incasso betaald.

Opzeggen
Bij opzegging is contributie verschuldigd over het kwartaal waarbinnen wordt opgezegd. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden bij de Ledenadministratie, tenminste één maand voor het einde van een kwartaal. Indien u per e-mail opzegt, krijgt u een ontvangstbevestiging van de opzegging.

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt gevoerd door Gerard Kemna en Karlijn Noya.
Email: ledenadministratie@wilskrachtalphen.nl

Rekeningnummer van de vereniging: NL20 ABNA 0254 5587 55