Statuten, (Huis)regels en meer

We geven jullie graag inzicht in wie we zijn en waar we voor staan:

Onze Missie:
Wij maken gymsport bereikbaar voor iedereen in de regio, voor recreatieve en wedstrijdsporters, jong en oud, met of zonder beperking.  We werken samen, met respect voor elkaar, aan een hecht en veilig sportklimaat, zodat iedereen plezierig kan sporten.

Onze Visie:
RKSV Wilskracht is een levendige, toekomstgerichte sportvereniging, waar gelegenheid is voor plezierig sporten èn voor prestatiegericht sporten. We hechten waarde aan een overzichtelijke organisatie met capabele bestuurders en competente train(st)ers die oor hebben voor wat er leeft onder onze leden. Het creëren van betrokkenheid leidt tot voldoende hulp van vrijwilligers, van jong tot ouder. We hebben oog voor sociale ontwikkelingen in onze regio, en reageren met een passend sport-aanbod. Vormen van samenwerking met andere (sport)organisaties sluiten we niet uit.

Dit zijn onze officiële stukken:
Wijziging statuten en huishoudelijk reglement – Algemene Leden Vergadering 14 november 2023
In november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) aangenomen. De wet is op 1 juli 2021 in werking getreden en heeft ook gevolgen voor clubs en verenigingen.
De nieuwe wettelijke bepalingen gelden al vanaf november 2020 (goedkeuring door Eerste Kamer). Het wordt aangeraden een statutenwijziging in elk geval binnen een termijn van vijf jaar door te voeren.

Naast de wettelijke verplichting om te voldoen aan de WBTR heeft dit voor Wilskracht nog een aantal voordelen:

  • het schept duidelijkheid;
  • het laat nieuwe/potentiële bestuursleden, leden, sponsoren en anderen zien dat zaken goed op orde zijn;
  • het behoed bestuursleden voor persoonlijke aansprakelijkheid;
  • geeft ons de gelegenheid om een aantal verbeteringen te doen op de bestaande statuten

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van R.K.S.V. Wilskracht zullen de voorgestelde nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement ter goedkeuring aangebonden worden aan de leden. Hieronder zijn de concept statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen, inclusief de toelichting op de wijzigingen.